Thứ Sáu, 16 tháng 1, 2015

Fan tải nhiệt chuột dell E6400 - Fan tải nhiệt E6410

Fan tải nhiệt vga share vga rời chuột dell E6400
Fan tải nhiệt vga share vga rời E6410

 Fan tải nhiệt vga share vga rời chuột dell E6400
 Quạt heatsink vga share vga rời chuột dell E6400
Fan tải nhiệt vga share vga rời chuột dell E6400

 Quạt heatsink vga share vga rời E6410
Fan tải nhiệt vga share vga rời E6410

Không có nhận xét nào: Fan tải nhiệt chuột dell E6400 - Fan tải nhiệt E6410

Đăng nhận xét

Top