Thứ Năm, 26 tháng 2, 2015

Thanh lý jack chuyển nguồn IDE to Sata hdd - dây sata, cổng USB rời gắn main PC, cổng chuyển DVI to VGA, Cổng chuyển LPT to COM

Thanh lý jack chuyển nguồn IDE to Sata hdd - dây sata, cổng USB rời gắn main PC, cổng chuyển DVI to VGA, Cổng chuyển LPT to COM

  LPT to COM
 LPT to COM

  jack chuyển nguồn IDE to Sata hdd
  jack chuyển nguồn IDE to Sata hdd - dây sata

 Cổng USB rời gắn main PC

Cổng chuyển DVI to VGA

Không có nhận xét nào: Thanh lý jack chuyển nguồn IDE to Sata hdd - dây sata, cổng USB rời gắn main PC, cổng chuyển DVI to VGA, Cổng chuyển LPT to COM

Đăng nhận xét

Top